Generalforsamling d. 3 /2 – 2022

Gjern Fiskeriforening afholdte d. 3 Februar – 2022 Generalforsamling:

1: Valg af Dirigent
Poul Erik

2: Formandens beretning:

Min beretning, som formand for Gjern Fiskeriforening, bliver nok lidt anderledes end andre beretninger.

Jeg starter tilbage en rolig August aften, hvor vi alle sad til Generalforsamlingen, og vores tidligere, og dygtige formand Jens, havde valgt, ikke at være en del af bestyrelsen mere, og der skulle vælges en ny formand.


Foreningen, og bestyrelsen valgte mig som formand, og selvom jeg havde en del betænkeligheder ved opgaven, tog jeg imod titlen, og de følgende opgaver.

Først vil jeg gerne takke bestyrelsen for tilliden, og ikke mindst alle vores medlemmer, og jeg står altid til rådighed, hvis nogle sidder med et spørgsmål.

Min største, og mest fornemme post som formand, vil være en personlig opgave.

Nemlig, at få sat Gudenåen fri af sine lænker, og opbygge et stort, og tæt samarbejde med andre foreninger, der ønsker det samme.

Den sidste halvdel, af 2021, har bestemt ikke været et travlt år, da vinteren og den fredet tid i åen, stod for døren.

-Dermed er der stadig sket en masse ting i vores lille forening.

Input fra Peter Nymann:
● Søbyvad Mølle.

Opstemningen af Gjern å ved Søbyvad Mølle udgør en spærring for fauna.

I
forbindelse med vandområdeplan I og II blev der gjort forsøg på at lave aftale med lodsejer, men uden held.

I forbindelse med det forberedende arbejde med vandområdeplan III, blev sagen behandlet i Silkeborg Kommune, Klima- og Miljøudvalg. Her Lykkedes det at få flertal for at anbefale at
spærringen medtages i vandområdeplan III.

Herefter blev sagen behandlet i vandrådet for Gudenåen/Randers fjord opland, som også anbefalede en indsats.

Dermed blev spærringen af Gjern å ved Søbyvad Mølle indsendt til Miljøministeriet som forslag til indsats.

I december 2021 blev indsatser for vandområdeplan III sendt i høring af miljøministeriet. Her er Søbyvad også medtaget.

Hvis Spærringen v Søbyvad Mølle bliver medtaget i den endelige vandområdeplan, vil Silkeborg Kommune (som er vandløbsmyndighed) være forpligtet på, at finde en løsning som betyder at vandløbet (også opstrøms) vil leve op til kravet om god økologisk tilstand.

Undervejs i processen har GFF været i løbende kontakt med politikere og embedsmænd i
både Silkeborg og Favrskov kommune.

Desuden har der været tæt dialog med DSF’s repræsentanter i vandrådet.

Det forventes at GFF skriver et positivt høringssvar til vandområdeplan III, med særligt fokus på Søbyvad Mølle.

● Helhedsplan for Gudenåen:

GFF har afgivet høringssvar til Helhedsplan for Gudenåen.

GFF er positive overfor mange af de foreslåede tiltag, herunder: udtag af lavbundsjorde, multifunktionel jordfordeling, prioritering af særligt værdifulde ejendomme og lokal beskyttelse af disse.

GFF har udtrykt bekymring over for planerne om dige/pumpe værk ved Viborgbroen i Silkeborg, da en sådan vil betyde yderligere spærring for dyrelivet i vandløbet.


● Spærringen af Gudenåen ved Tange:

GFF har deltaget aktivt i arbejdet med gruppen af formænd for
foreninger langs Gudenåen, som havde en repræsentant i den af miljøministeren nedsatte
arbejdsgruppe.

GFF var aktiv i udarbejdelsen af mindretalsindstilling til arbejdsgruppen.


● Generelt:

Gjern Fiskeriforening følger alle ovenstående sager løbende og holder sig orienteret i relevante sager i
Silkeborg Kommunes klima- og miljøudvalg.


Yderligere oplysninger og relevante dokumenter kan rekvireres ved henvendelse til Peter Nymann Eriksen – nymann76@gmail.com +45 22392552,


En stor tak til Peter for sit input, og store arbejde.


Som formand, i vores lille forening, snakker jeg jo af og til, med de andre bestyrelsesmedlemmer, og nogle gange, sker der jo udskiftninger i rækkerne.

En stor personlighed, og et stort menneske forlader vores bestyrelse.

Det er et stort tab, at Peter Ø. Nielsen, ikke længere ønsker, at være en del af Gjern Fiskeriforenings bestyrelse.


Peter har altid været, og vil altid være en stor del af foreningen, og jeg vil personliget gerne takke dig mange gange, for dit arbejde, engagement, gåpåmod og din fantastiske personlighed.


Du vil blive savnet, men er sikker på, at vi ses ved brinkerne engang i mellem til noget tørflue-fiskeri.

2021 var også året, hvor vi på intet tidspunkt kunne samles til et arrangement, og det bære regnskabet tydeligt præg af, så mon ikke kalenderen skal fyldes lidt mere ud, her i 2022.

De bedste hilsner
Formand for Gjern Fiskeriforening
Kennet Nygaard Bertelsen

3: Regnskab
Regnskaber er godkendt.

(Dette kommer på hjemmesiden, når dokument sendt hertil, med underskrifter.


4: Indkommende forslag:


● Bestyrelsen forslår, at alt fiskeri efter bækørreder i Gjern Å bliver catch and release

(se: https://gjernfiskeriforening.dk/?p=316)

9 stemmer imod, 5 for – forslaget nedstemmes

● Max 1 hjemtaget bækørred pr. medlem pr. sæson

9 stemmer for, 5 imod – forslaget vedtages.


● Dagskort frafalder

14 stemmer for – forslaget vedtages.

-Der kan dog købes et gæstekort, som udleveres ved en af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
(ved gæstekort forstås, at den pågældende lystfisker alene må fiske i foreningens vand i
følgeskab med et medlem).


● De 100 kr. i depositum frafalder

14 stemmer for – forslaget vedtages.

5: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022

14 stemmer for – forslaget vedtages.


6: Fastsættelse af medlemstal.


Bestyrelsen forslår max 100 medlemmer i Gjern Fiskeriforening

14 stemmer for – forslaget vedtages.


7: Valg af bestyrelse.


Formand: Kennet N. Bertelsen (ønsker genvalg)
Næstformand: Tobias Schwartz Leonhardt-Lindqvist
Kasserer: Torben Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Peter Ø. Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Peter Nymann Eriksen

Suppleanter
● Carsten Riis
● Jens Corvinius


Følgende vælges til bestyrelsen:
● Kennet Nygaard Bertelsen.
● Bjørn Djupvik.


Følgende vælges som suppleanter
● Jens Corvinius
● Jonas Rolighed


8: Valg af Revisor


Ejner Kjeldsen og Carsten Riis genvælges.

9: Valg af lodsejerrepræsentant


Ove Meyer og Herluf Rahr genvælges.

10: Eventuelt:

Det bemærkes, at Gjern å bør have førsteprioritet, når der skal spules gydebanker i 2022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *