Vedtægter

Love/Vedtægter for Gjern fiskeriforening:

§ 1.
Stk. 1.
Foreningens formål er at samle sportsfiskere, såvel børn som ældre, og at virke for udbredelsen af sporten, og derigennem at være medvirkende til et udbytterigt kulturelt og socialt samvær.

Stk. 2.
Endvidere er det foreningens formål at skaffe gode betingelser for sportsfiskere i Gjern å og påtale ulovligt fiskeri, samt arbejde mod forurening af foreningens fiskevand.

§ 2.
Stk. 1.
Som medlemmer kan alle optages. Op til 100 medlemmer. Medlemstallet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Lodsejere er uden vederlag medlemmer af foreningen.

Stk. 3.
Henvendelse om optagelse rettes til kassereren, formanden eller via Hjemmesiden. Afgørelse om et medlems optagelse foretages af bestyrelsen.

Stk. 4
Eksklusion kan ske, når et medlem modarbejder foreningens interesser jf. §1 stk. 2 eller overtræder dens vedtægter. Afgørelse om eksklusion træffes af bestyrelsen.

§3
Stk. 1
Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første torsdag i februar, og indvarsles med mindst 8 dage.
Forslag skal være formanden i hænde senest 10. januar.
Forslag, som ikke er optaget på dagsordenen, kan behandles under eventuelt, men ikke vedtages på generalforsamlingen.
Ved afstemning bestemmer dirigenten afstemningsmetoden, dog skal der være skriftlig afstemning, når blot 1 medlem kræver det.

Stk. 2
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller (e)
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fastsættelse af medlemstal
7. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9.Valg af 2 lodsejerrepræsentanter
10. Eventuelt

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning.
Medlemmerne kan med mindst 10 underskrifter kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt.

Stk. 4
Alle rettidigt indkomne forslag afgøres ved simpel majoritet.

§4
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 personer.
Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen vælges for 2 år, og afgår 3 og 2 hvert andet år efter tur. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med oprettelse af bank- eller girokonto. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3
Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Stk. 4
Kontingent og indskud fastsættes af den årlige ordinære generalforsamling og betales, inden fiskeri påbegyndes. Prisen for dag-, uge-og årskort fastsættes ligeledes af generalforsamlingen. Kontingentet betales til kassereren.

Stk. 5.
Børn under 7 år fisker gratis. Børn under 7 år skal dog registreres af hensyn til foreningens formålsparagraf.

Stk.6.
Der betales senior kontingent ved det fyldte 18 år.

Stk. 7.
Der må maksimalt hjemtages 1 ørred år for medlemmer.

§5
Stk. 1
Regnskabsåret for Gjern fiskeriforening går fra 1. januar til og med 31. december.

§6
Stk.1
Al fiskeri på foreningens fiskevand (Gjern å) er forbudt i tiden fra 1/11 til og med 28-29/2.

Stk.2
I Gudenåen må der fiskes hele året, dog skal de til enhver tid gældende fredningstider overholdes.

§7
Stk. 1.
Medlemmer af foreningen må ikke drive fiskeri med vod, glib, garn af enhver art eller lyster på foreningens arealer.

Stk. 2.
Al indberetning om ulovlig færdsel og fiskeri ved foreningens fiskevande skal ske til bestyrelsen. Foreningens medlemmer er forpligtet til at optræde hensynsfuldt på fiskepladserne, ikke nedbryde hegn, nedtrampe afgrøder eller jage med kreaturerne. Ligeledes er henkastning af affald langs fiskepladserne strengt forbudt.
Ethvert medlem, som ikke overholder dette, eller i øvrigt skader foreningen, kan ekskluderes.

Stk. 3.
Foreningen er ikke kapitaldannende.

Stk. 4.
Lodsejerbidraget godkendes af bestyrelsen samt lodsejere.

Disse vedtægter afløser tidligere vedtægter af.
6/2. 2014 – 2/2. 2010 – 3/2. 2005 – 2/2. 1995 – 4/2. 1993 – 20/2. 1986 – 20/1. 1977 – 21/3. 1968